كل عناوين نوشته هاي مهندس سجاد شفيعي

مهندس سجاد شفيعي
[ شناسنامه ]
سردار دلها شهادتت مبارک ...... يكشنبه 98/10/15
تيلر، فردريک وينزلو ...... پنج شنبه 98/10/12
تفاوت بين لاستيک طبيعي و لاستيک مصنوعي ...... پنج شنبه 98/10/12
اندازه گيري رنگ براي صنعت پوشش ...... پنج شنبه 98/10/12
رسانايي الکتريکي در آميزه هاي پليمري ...... پنج شنبه 98/10/12
روش هاي توليد نانوذرات YSZ (5) روش سل- ژل در توليد نانو پودر YSZ ...... پنج شنبه 98/10/12
روش هاي توليد نانوذرات YSZ (3) ...... پنج شنبه 98/10/12
چاپ، پليمرها را تخت ميکند و خواص الکتريکي و اپتيکي را بهبود ميبخ ...... پنج شنبه 98/10/12
مفهوم شگفت انگيز حد تناسب بين تنش و کرنش ...... پنج شنبه 98/10/12
صنايع شيميايي پتروشيمي و محصولات جنگلي ...... پنج شنبه 98/10/12
تاير و ترمز خودروها ميکروپلاستيکهاي مضر بيرون ميريزند ...... پنج شنبه 98/10/12
هنگامي که نيمه رساناها به يکديگر مي چسبند، مواد کوانتومي ميشوند ...... پنج شنبه 98/10/12
آزمايشات، \آستانه ناپايداري\ مواد الاستيک-پلاستيک را آشکار ميکند ...... پنج شنبه 98/10/12
کشفي که ممکن است منجر به ايجاد مواد جديدي براي ذخيره سازي دادهها ...... پنج شنبه 98/10/12
کشش، کاربردهاي جديدي به مواد دوبعدي ميدهد ...... پنج شنبه 98/10/12
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها