تمام فارس را غرق خون خواهم کرد
بو موسی !
که همیشه غرق فارس ی...