سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
شنود و روشهای مقابله با آن (1)
شنود و روشهای مقابله با آن (1)

 


بروز شایعات و مباحث احتمال شنود ارتباطات و مکالمات و نگرانیهای موجود در جوامع و نحوه تفکر و حساسیت ها ی عمومی نسبت به احتمال چنین پدیده ای موجب گردید تا با تدوین مقاله و توصیه های زیر نسبت به بررسی به زبان ساده نسبت به تنویر افکارعمومی در روشهای نشت اطلاعات ( Wavedropping ) و شنود واستراق سمع مکالمات مخابراتی وغیره که معمولا در سطح غیرحرفه ای و به صورت غیر قانونی انجام میگیرد اقدام گردد.
جاسوسی الکترونیکی دردسترسی به اطلاعات فردی و بازرگانی و تجاری و نظامی و فرهنگی از بدو تحول در تکنولوژی ارتباطات و صنایع میکرو الکترونیک موجب گردید که با طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ابزار و ادوات مدرن نظارت و شنود محیط کار و زندگی بشر از شرایط معمولی وایمنی خود خارج گردیده و نگرانیهائی را پدید آورد و نگرانیها زمانی به اوج خود رسید که چنین تجهیزاتی که به سهولت و بهای ارزان در دسترس همگان قرار گرفت و در حالیکه در ادوار گذشته دولتها به جهت ایجاد ایمنی و بال ابردن ضرایب امنیتی کشورها با بهای سنگین و به سختی به چنین لوازم وابزاری دسترسی داشته و یا فن آوری ارتباطات و مخابرات همان دوران امکان دسترسی به اطلاعات عمومی را به سهولت در دسترس قرار نیمداد با سیر تحول رشد صنایع میکروالکترونیک و تجهیزات نرم افزاری پر قدرت به موازات پیشرفت دانش و تکنولوژی ارتباطات توانمندی افراد عادی را نیز در بهم ریختن خلوت انسانها فراهم ساخت بطوریکه درعصر کنونی دسترسی به ابزار و ادوات مذکور به سهولت خرید نوشابه از فروشگاه شد و با قرار گرفتن ابزار نظارت و کنترل و شنود دراختیارعموم ایمنی محیط واماکن خصوصی افراد به همان نسبت تقلیل یافت .
امروزه دیگر نباید نگران نشت اطلاعات از طریق مجاری اطلاعاتی وامنیتی و دولتها بود زیرا دولتهاهم حق چنین اقدامتی را در تأمین امنیت شهروندان خود دارند وهم باید مطمئن بود که در صورت اراده دولتها به چنین اعمالی اقدامات آنها در قالب ضوابط قانونی انجام میپذیرد و دولتها درصورت دسترسی به اطلاعات شهروندان خود از آنها استفاده سوء ننموده واقدام به شانتاژ و باجگیری نمینمایند و حریم مردم را محترم داشته و ازانتقال اطلاعات خصوصی و تکثیرآن خودداری نموده و تنها به دنبال اهداف از پیش تعیین شده خود میباشند و درقوانین کشورها نیز رعایت ایمنی اطلاعات مردم در قوانین جاری آن کشورها نیز پیش بینی گردیده است, نگرانی در جائی است که افراد مغرض و باجگیر و فرصت طلب به قصد عناد و سود جوئی بااستفاده از تجهیزات بسیار ساده و ارزان ایمنی کاری و خانوادگی را در معرض تهدید قرار داده و موجبات عوارض خطرناک و پیش بینی نشده ای گردند که جبران آن برای فرد مورد تعرض در برخی موارد ناممکن است.
تنها رویه ممکن در محافظت از اطلاعات خصوصی و تجاری و خانوادگی افزایش دانش وآگاهی عمومی است وبرای افراد واماکن معمولی نیازی به استفاده ازابزار خاصی راطلب نمیکندزیراساده ترین متد درحفظ اطلاعات مراقبت از آن وعدم دسترسی اغیار به مواردخصوصی است زیرا انتشاراطلاعات بوسیله خودافرادانجام پذیرفته وبه روشهای ساده دراختیارافرادفرصت طلب قرارمیگیرد که ممانعت ازآن رعایت برخی نکات ایمنی بسیارساده ازقبیل عدم صحبت دراماکن عمومی ودرحضورافرادمشکوک وکنجکاو وکابین تلفنهای عمومی که نسبت به ورودوخروج صدا عایق نبوده ودربیرون آن ویاکابین مجاوراحتمال شنوددارد وعدم انتقال اطلاعات به اشخاص ثالث تحت عناوین محرم ودوست وهمکاروهمسایه و....میباشد اماازآنجائیکه لوازم پیشرفته شنودواستراق سمعی وبصری به راحتی دردسترس بوده وبشر ناچارازبکارگیری اانواع تجهیزات الکتریکی والکترونیکی برای رفاه آسایش خودمیباشد نبایدباساده اندیشی وعدم اعتناء به عوارض استفاده نادرست ازابزار ولوازم مدرن زندگی ایمنی خودرابه مخاطره انداخته ودر تأسی ازمثل معروف فارسی ( زبان سرخ سرسبزمیدهدبرباد ) بااندکی افزایش آگاهی وبینش خودنسبت به احتمال وجودعوارض منفی ناشی ازعدم اطلاع ازابزاربکارگرفته یک عمرپشیمانی برای خودفراهم سازد.
نگارش این مقاله برای نگارنده بسیارصعب است زیرا تلاش گردریده تادرممانعت ازتعمیم اطلاعات فنی ابزاروادوات شنود غیرحرفه ای , هم مطالب واضح وقابل درکی راارائه دهد ونیز درحدامکان ازذکرمشخصات فنی واسامی تجاری تجهیزات درمما نعت ازتسری این پدیده زشت دراحتمال ومکان دسترسی سهل به دانش و اطلاعات دقیق وفنی خودداری لوازم امتناع نماید وبه هدف افزایش دانش افکارعمومی وتلاش درحفظ اسرار واطلاعات فردی نایل گردد.
این مقاله بدون درنظرگرفتن تجهیزات کاملاحرفه ای که دولتها درجمع آوری اطلاعات بکارمیگیرند تدوین گردیده وصرفا به ابزارغیرحرفه ای واحتمال استراق سمعی وبصری درشبکه های مخابراتی وخطوط تلفنی وارتباطات رایانه ای واینترنتی واماکن کاری وزندگی تدوین گردیده است ودرمباحت آینده به بررسی درغیرمواردمذکورنیزاقدام به آگاهیهای دیگرسطوح ممکن خواهدگردید.
1ـــ استراق سمع وشنود به دومبحث زیردسته بندی میگردد:
1ـ1 > شنــــــــود حـــرفــــه ای مکالمــــات درشبکه های مخـــابراتــی شـامــل تلفـــن ثـابت – تلفن سیار (بی سیم ) – تلفنهای متحرک وموبایل یاهمراه - شبکه های مخابراتی رادیوئی دولتی ونظامی وغیــر دولتـــی وسیویــل وتجـــاری و تلفنهای خصوصی وهمگانی و ادارات وسازمانها وتجهیزات مورد کاربرد دراین شبکه ها از قبیل فاکس وپیغامهای الکترونیک ودستگاههای پیغام گیرکه بااستفاده از تجهیزات ونرم افزارهای خاص وویـــژه تخصصی ( Professional & High End security & Surveillence Equipment ) انجام میگیرد .
2ـ1 > شنود کاملا حرفه ای و تخصصی ازاماکن وتاسیسات عمومی وخصوصی مانند ادارات وسازمانها ومنازل واماکن امن – شنود از راه دور - تاسیسات و امــاکن باضریب ایمنی وامنیتی بسیاربالاوسایر موارد . که هردومورد خارج ازهدف بررسی دراین مقاله است .
2ــــ2 شنـــود آمـاتــوری وغیــرحـرفـه ای وغیرقانونی باابزاروادوات الکترونیکی موجوددربازارهای جهانی ودسترسی سهل وآسان به ادوات وابزارآن که هدف اصلی مقاله دربحث وتحلیل است .
الف ـــ شنود غیر حرفه ای ازطریق تلفنهای معمولی بی سیم ( Cordless Telephone )
طبیعی است که اگر فردی درب منزل یامحل کارخود را باز گذاشته وکنترل و نظارتی بر ورود و خروج درآنهانداشته باشد همه اطلاعات واموال آن اماکن به سرقت بروددرمورد مکالمات تلفنی و شنودهم چنین باید متصورگردید که فرد وسازمان باید خودموجبات ایمنی محیط اطراف خود را فراهم ساخته و تلاش درحفاظت از اموال ودارائیهای خود که مهمترین آنهااسرارواطلاعات است بنماید , بایدتوجه داشت که موفقیت وشکست فردوسازمان درتمام سطوح زندگی واجتماعی منوط به نحوه حفاظت از اسرارواطلاعات است, دردراکثرکشورهای درحال توسعه , متاسفانه اطلاعات عمومی درزمینه تجهیزات ولوازم مخابراتی والکترونیکی (حتی درمیان افرادبا مدارج تخصصی و علمی بالا بسیار محدود بوده واستفاده بی محابا ازتجهیزات موصوف بدون مطالعه ومشورت با اهل فن وخبره مرسوم ورایج است) وهمین امرمـــوجب ایجــاد بسترمناسب برای انواع سوء استفاده های مالی واجتماعی وفرهنگی وخانوادگی ازطریق شنود ونشت اطلاعاتی وجاسوسی الکترونیکی گردیده است , بایدتوجه داشت اطلاعات باعنایت به درجه کاروفعالیت وموقعیت افراد وسازمانها ارزش وبهای گزافی داردکه بینش وآگاهی واستفاده ازابزارمناسب درحفاظت ازآن وتقلیل ریسک پذیری نشت آنها هزینه بسیااندکی داردکه مهمترین بخش آن همان آگاهی ودانش فردی نسبت به نوع ابزار وادوات بکارگرفته شده است . فرد ویا سازمانی مهم وعریض وطویل که فعالیتهای اقتصادی وسیاسی واستراتژیک درسطوح عالی جامعه دارد باید از قوانین وابزار علمی مدیریت نوین ومدرن برای اداره تشکیلات وسازمان خود استفاده نماید که یاخــــودفردوتشکیلات قــــادربه انجام است , ویـــا درچهــــــارچوب قواعد علمی وریـــاضی ومدیریتی بایــــــد ازامکانــــات ومشـاورین آگاه وخبره دراداره امورخودبهره گرفت , درغیراینصورت بایدهزینه و عوارض سنگین وجبران ناپذیر بی اعتنائی به اسرارواطلاعات تشکیلات وسازمان وخودرامتحمل گردد, بااین تفاوت که دربحث نشت وشنود ارتباطات واطلاعات گاهی خسارات وارده جبران ناپذیر وزوال ونابودی فرد وسازمان قطعی ومحرزاست .
مشکل است که کسی باورنماید که یکی ازرایج ترین واسف انگیزترین ودرعین حال ساده ترین ابزار وادوات استرا ق سمع وشنود ونشت اطلاعات ومکالمات تلفنهای بیسیم معمولی ( cordless Telephone ) است , که دراکثرمنازل وادارات وامکن تجاری وفروشکاهها درحال استفاده است .
چنانچه استفاده کننده ازاین نوع تلفنهابه عمق عوارض ااستفاده بی رویه ازآن آگاهی داشت هرگز اسرارواطلاعات خود رابه سهولت دردسترس اشخاص کنجکاو ازآن طریق قــرارنمیـــداد , زیــرا ســـاختــارتکنیکــی وفنـــی این نــوع تلفنهــا وطبقـه وطیف فـــرکانسی ورودی وخـــروجــی وقـــدرت رادیـــوئـــی خروجی RF output power ) ) درچنین تجهیزاتی که معمولا قدرت رادیوئی خروجی آن از 100mw ( یکصد میلی وات ) شروع و تاقدرتهای بسیاربالابا تعبیه انواع بــــوسترهای پــرقدرت حتی به 100W > یکصد وات < ( یکصد هزار میلی وات ) نیزمیرسد , طوری است که به سهولت به یکی از ابــزاراســــتراق سمع بدون نیاز به تخصص مبدل گشته وازمخرب ترین ادوات و عوامل آلودگی محیط زیست واختلالات درتولید فرکانسهای مزاحم ( پارازیت درمحیط مصرف ) بــرای دیـگرادوات شنیداری ودیداری رامیباشد هرچندکه درظاهرامرنتیجه جزرفاه وآسایش چیزدیگری نیست ومتمتعین ازآن که باخوابیدن وقدم زدن ودرنقاطمختلف بدون نیازبه سیم وکابل کشی ازآن لذت میبرند , ولی درطولانی مدت ازمنفی ومضرآن بدون اطلاع بوده ودرصورت اندکی تدقیق ازتاثیرات مختلف وموثرکاربردآن که اولین وبارزترین نمونه ایجادانواع پــارازیت ( interference ) بر روی سایرتجهیزات ولوازم ارتباط جمعی الکترونیکی ازقبیل رادیو و تلویزیون ودیگرسیستمهای سمعی وبصری وحتی تلفنهای معمولی وابزاروتجهیزات حساس لابراتواری واندازه گیری وبیمارستانی وفرودگاهی مطلع گردیده وعلاوه برآنها عوارض منفی دربهداشت وسلامتی جسم وبه تبع آن روان انسان , ناشی ازتاثیرات تولید امواج الکترومغناطیسی درطیف گستره دراماکن مسکونی واداری خودموردتائیدمراکزعلمی تحقیقی جهان میباشد مقوله بررسی خاصی راطلب میکندکه برای نمونه بررسی نتایج مراکزرسمی مانند FCC وانتشارات هفدهم آگوست سال 203 آن به شماره FRA2308/E/741 قابل عنایت است که چگونه سلامت فردی انسانها به سهولت بابکارگیری و کاربرد همین تلفتهای بیسیم که مانندقارچ درسراسرجهان سرارمنازل وسازمانهاواماکن تجاری برآورده ودرساعتهاتماس مستمرباگوش وسرانسانهای بی خبرکه محکم گوشی تلفن بیسیم و دستی (Handset) با گوش وسروبدن که ساعتهای متمادی برای مکالمه مورداستفاده داشته وانسان رادرمعرض انتشار مستقیم امواج رادیوئی وبمباران الکترومغناطیسی بگوش خودچسبانده وازاین طریق قصدانتحارتدریجی دارند. لازم به توضیح است که تاثیرات تخریبی این نوع تلفنهادرآزمایشگاههای رادیوئی بطورمستندموردبررسی وتائیدقرارگرفته است ولیکن ازآنجائیکه دربحت ایمنی این مقاله جائی ندارد توصیه میگرددکه درصورت ضرورت استفاده ازاین نوع تلفنه تلفنها سوای عوارض خطرناک نشت اطلاعات ازطریق آن که ذیلاخواهدآمدهم به لحاظ بهداشتی وهم به لحاظ ایمنی اطلاعات بایدسعی درحداقل استفاده از آنهاراداشت .
متاسفانه اکثر سازندگان این نوع تجهیزات بخصوص درشرق آسیا , با تخطی ازنادیده گرفتن قوانین و استاندارهای معین وتوصیه شده توسط سازمانهای جهانی ارتباطات ومخابرات وتنظیم کننده استانداردها ونظارت به منظورتقلیل هزینه های تولید وافزایش سوددهی تولیدات خود را بدون رعایت نکات ایمنی روانه بازار نموده که ورود آنها به کشورهاوجوامع پیشرفته که تحت ضوابط وقوانین استاندارهازیست میکند مطلقاممنوع ومالا روانه بازارکشورهای درحال توسعه وجهان سوم به صورت قاچاق میگردد که نه استانداردی درآنهاوجود دارد ونه نظارتی بر ورود آنها , واگردراین کشورهابه ظاهرموسسات استانداردی هم قدعلم نموده است برای خالی نیودن عریضه بوده وبامروری برتولیدات داخلی آن کشورها که مهرموسسات استانداردآن کشوربرروی بسته بندی تولیدات نقش دارد محصول درحدزباله وغیرقابل استفاده میباشد که درمقالات آینده به آن نیزپرداخته خواهدشد. النهایه شخص خودمسئولیت حفاظت ازخودرابایدبرعهده داشته وبه راحتی زندگی خودرابه مخاطره نیندازد
قرارداشتن باند فرکانسی تلفنهای بدون سیم که عموما درمنازل واماکن کار به دلیل متحرک وسهولت وکاربری آسان بودن موجب اسقبال عمومی دراستفاده از این تجهیزات است . تلفنهای بی سیم از این قبیل اکثرا درباند فرکانسی > وی اچ اف پائین < (VHF low) ومحدوده فرکانسی 45 ~ 50 Mhz ( مگاهرتز ) قراردارند , ازآنجائیکه گیرنده های رادیوئی دارای امواج کوتاه (SW) نیزدرباند فرکانسی > وی اچ اف پائین < و باصطلاح هم گروه بودن با تلفنهای بیسیم وشرایط وقوانین انتشارامواج رادیوئی ومسائل جانبی آن درامواج کوتاه ویاوی اچ اف پائین وخـــــواص فیـــزیکی والکتـــریکی تلفنهای بیسیم درانتشار امواج ازآنتن ومواردی ازقبیل(deflection) وامواج ثاـویه( secondary emission) و(multiple emission)و(second harmony)و(reflection factors) و نیــز بـــه عنـوان ( (reflected waves وقوانین رادیوئی انعکاس واعوجاج بخصوص دراین طول موجها وباندوفرکانسها, زمینه شنود واستراق سمع آماتوری رااز ایـــن تلفنهــا به صورت بسیار سـاده وآسان وبدون نیاز به تجهیزات وگیرنده های حرفه ای رافراهم نموده است .
هرچند سازندگان تلفنهای بیسیم محصولات خود را به عناوین فریب دهنده درکانالهای رادیوئی مختلف میسازند ولی باید توجه داشت که وجود کانالهای متفاوت درتلفنهای بیسیم برای ممانعت ازتداخل مصرف کنندگان درصورت تقارن چند تلفن به یکدیگر درنظرگرفته شده ولی تعدد کانال تأثیری درمحافظت از شنود واستراق سمع ندارد زیرا کانالهای مختلف فرستنده وگیرنده تلفنهای بیسیم بارعایت فاصله کانالی 5/12 یا 25 کبلوهرتزی دریک محدوده فرکانسی 5/. ویا 1 مگاهرتز محاسبه گردیده ودرصورت تغییر کانال بوسیله کاربر, مکالمات قابل شنود واستراق سمع است وکافی است که فردی باهدف شنود با معمولی ترین رادیوهای دراختیارعموم , که دارای امواج کوتاه 4 تا 30 مگاهرتزمشهور به امواج کوتاه (SW) هستند وبه الحازمذکوردربالا به دلایل انتشاروانکسارحتی درباند (FM) رادیوهای معمولی دامنه انکسار وانتشارثانویه را تافواصل چند صد متری قابل دریافت مینماید , درست است که این موارداقدامی آماتوری وغیرحرفه ای است اما بایدتوجه داشت که ازاین طریق همه اطلاعات وگفتارمکالمه کننده درتلفنهای بیسیم دراختیار شنود کننده وبطورمستمردراختیارهمسایه ای کنجکاو که درحال یافتن یک ایستگاه رادیوئی به این مهم دست یافته قرارمی گیرد ومسلم است نتیجه چیست ؟ واگرقضیه درحدفقط شنودباشدکه جای خودداردولی انتشاراطلاعات خصوصی وخانوادگی ازاین طریق نتایج اسف باری رااز قبیل ایجاد زمینه هایباج خواهی و انواع مزاحمتها ی دیگررادرپی خواهد داشت .
بدون اغراق بایداطمینان داشت که بیش از پنجاه درصد شنودها ازاین طریق انجام میگیرد ومردم عامی گناه آن به پای نهادهای اطلاعاتی ورسمی که خود برخلاف مصالح جامعه تمایلی به ورودبه حریم خصوصی افراد ندارند واصولا با آرمان امنیتی آنان انطباقی ندارد نگاشته میشود. دریک کلام باید به این نکته توجه نمود که نهادهای اطلاعاتی رسمی ودولتی که وظیفه نظارت بر امنیت یک کشوررادارند ودارای همه گونه امکانات علمی وتخصصی وحرفه ای درکسب وجمع آوری اطلاعات بهرصورت میباشند , وقت وانرژی وسرمایه خود را صرف شنود اطلاعات ومطالبی فاقد ارزش واعتبار اطلاعاتی وامنیتی وبودن امکان کاربردآن درمراجع قضائی صرف ننموده وازآنجائیکه اطلاعات فراهم شده به روش جاسوسی وشنودغیرمجازوبدون دستور و مصوبه رسمی وقضائی حاصل گرددوقابل استناددرمحاکم نباشدچه ارزشی برای جمع آوری آن وجودداردواصولازندگی افرادی که درمظان اتهامات امنیتی نیستندچه کاربری برای مراجع رسمی اطلاعاتی داردبایدتوجه خودرابه ممانعت ازنشراطلاعات ومواردخصوصی ودردسترس افرادکنجگاوقرارگرفتن رادرنحوه رفتارواستفاده ارتحهیزات مدرن مخابراتی والکترونیکی نمود.
ابزارولوازم شنود تلفنی وغیرتلفنی به وفور دربازارهای جهانی به صورت ارزان قابل ابتیاع ودسترسی است وافراد معمولی نیز به آن دسترسی آسان دارند , این قبیل تجهیزات هم برای شنود تلفنهای وموبایل وشنود اماکن مختلف طراحی وساخته شده اند , حتی افرادکم اطلاع وغیر حرفه ای , درصورت داشتن کمترین هدف باخرید واستفاده ازابزاروادوات مختلف قادر به انجام شنود واستراق سمع درسطوح وشرایط مختلف میگردند.
توصیه اهل فن ومطلعین اموررادیوئی به عموم درسلب فرصت ازچنین افرادی که مستعمین غیرحرفه ای که به لبزار وادوات حرفه ای به لحاظ ممنوعیت فروش وقیمتهای گران قادربه خریدواستفاده ازتجهیزات حرفه ای نمیباشند چیست ؟ .
ـــ عدم خرید واستفاده تلفنهای بی سیم که درباند وی –اچ –اف پائین ساخته شده است .
ـــ درصورت ضرورت واجتناب ناپذیری برای ممانعت ازانتشارامواج درشعاع بیشتر درصــــورت امکان قدرت رادیـــوئی خـــروجــــی ( RF output power ) بوسیله تعمیرگاههای حرفه ای وآشنا به حداقل ممکن تقلیل داده ویا ازاستفاده از تمام طول آنتن دردستگاه مرکزی ودستی استفاده ننموده وآنتنها را درحدپوشش داخل ساختمان توسعه داده واین امر با چند دقیقه صرف وقت قابل اجرامیباشد تادرخارج از ساختمانی که تلفن درآنجامورد استفاده است امواج رادیوئی دامنه انتشارنداشته باشد.
ـــ از قبول تجهیزات تلفن بیسیم ومشکوک مانند لوازم لوکس ومخابراتی وکامپیوتروفاکس وچاپگر ولوازمی که یاازنظرذاتی وساختاری قابل بهره برداری درشنود وارسال رادیوئی است ویاامکان نصب تجهیزات شنود وکنترل آن از زاه دوروجودداردونصب واستفاده از آنهـــــادرامــاکنی که محل اجلاس ومذاکرات وصحبت های اداری وخانوادگــی وحساس واسراروموارد محرمانه جریان دارد خودداری ویا درصورت ناچارازاستفاده ازتجهیزات اهدائی ویا مشکوک قبل ازشروع به استفاده با متخصصین وتعمیرگاههای رادیوئی والکترونیکی که دارای ابزار ولوازم آزمایشی وتست لابراتواری امواج رادیوئی ( که ازذکرمشخصات فنی آن دراین مقاله ) خودداری گردیده مشاوره وپس ازحصول اطمینان اقدام به کاربری نمایند , زیرا احتمال قراردادن ونصب تجهیزات استراق سمع وشنود قبل از تحویل موجود میباشد
ـــ از تجهیزات تلفن بیسیم درباند فرکانسی (UHF) که امکان خطاهای رادیوئی مندرج درفوق راندارند استفاده نموده که برخی سازندگان اخیرا دررعایت استانداردها وقوانین رادیوئی وکیفیت مناسب درپوشش وبدون انتشار به نقاط خارج ازساختمان وایمنی مصرف کننده نسبت به ساخت تجهیزات تلفن بیسیم درمحدوده فرکانسی 2.3 ~ 2.4 Ghz تولید مینمایند خریداری وموردمصرف قراردهند.
ـــ ازمکالمه مطالب طولانی که جنبه حرفه ای واسرارواطلاعاتی دارد باتلفن بیسیم خودداری نمایند وتوجه نمایندکه خود تلفن معمولی که ازمراکز مخابراتی باسیم به محل مشترک تحویل گردیده هیچگونه خطر شنود ندارند وتجهیزات ناشناخته ای است که بعدا برروی خط تلفن استفاده میگردد خطراصلی میباشد.
ـــ درصورت نیاز به مکالمه طولانی ونیاز به مذاکرات مهم پس ازپاسخ گوئی یاشماره گیری تلفن بیسیم خاموش ومکالمات بااستفاده از تلفنهای معمولی وسیم دار (corded telephon) انجام پذیرد.
ـــ درصورت اهمیت مکالمات واطلاعات درتلفن نسبت به نصب رمزکننده های معمولی که میبایستی دردوطرف خطوط ارتباطی مکالمه کنند گان باقیمتهای ارزان قابل نصب وبهره برداری است وشنود بوسیله افرادعادی وغیرمجاز راغیرممکن مینمایداقدام گردد.
البته کاربرد مفید چنین تجهیزاتی دراماکنی که دارای محدودیت امکانات مخابراتی کابلی وسیمی مانند مناطق غیرشهری وروستا ومزرعه ودریا وکوهستان رانباید از نظر دور داشت اما درتمام موارد رعایت نکات ایمنی ضرورت دارد واستفاده از تلفنهای بیسیم باقدرت های بالا ضمن تعمیم خطرات وریسکهای یادشده درفوق که شنود واستراق سمع از فواصل دور رامیسور میسازد , اختلالات وتأثیرات منفی درآلودگی فرکانسی واموررادیوئی درشهرها راتعمیم داده وواکنش .اقدامات قانونی متولیان رادیوئی رادرجمع آوری آنهادرپی دارد که توصیه میگردد ازخریدواستفاده ازتجهیزات باقدرت بالا خودداری وازامکانات رادیوئی شرکتهای مخابراتی استفاده گردد زیرا کانالها وامکانات تجارتی درتأمین نیازهای مخابراتی برای پوشش کامل نیازهای مصرف کننده ممکن وریسک وخطرات ناشی از استفاده از امکانات وشبکه های غیر مجاز رادیوئی را درحد صفر کاهش میدهد.
ب ــــ استراق سمع وشنود از طریق تلفنهای ثابت ( Corded Telephones )
خطر شنود تلفنی درتلفنهای معمولی مطلقاً وجود ندارد وضریب ایمنی دراین نوع تلفنها بسیار بالا وصد در صد است ومشترکین آن باید اطمینان محض داشته باشند که امکان شنود مکالمات آنها وجود ندارد وبا توجه تجهیزات منصوبه درمراکز مخابراتی درعدم دسترسی سهل وآسان به شماره مورد نظر وشرایط ومقررات بسیار پیچیده آن , این اطمینان وجود دارد که متولیان مخابراتی خود نه تمایل به شنود مکالمات مشترکین خود دارند ونه جرأت انجام چنین کاری را دارند ونه نفعی مکالمات مشترکین برای آنهادارد واصولا شنود مکالمات تلفنهای ثابت درمراکز تلفنی درشرایط عادی ممکن نمیباشد , وچنانچه شرکت مخابرات ا جباراً وبه هردلیل ناگزیر ازورود همزمان به خط تلفن یک مشترک درحال مکالمه باشد به لحاظ موارد ایمنی وفنی وفانونی پیش بینی گردیده باارسال سیگنالهای خاصی مشترک راازحضورخود درمکالمه درحال انجام رسما مطلع مینماید که رعایت آن درتمام کشورها امری طبیعی وعادی است مانند کسی که مثلا مکالمه راه دور را برای ساعت معینی رزرو نموده وبـــدون تـــوجه به اقدام خود ساعتها خط تلفنی خود را دراشغال دارد وطبیعی است که به روش فوق شرکت سرویس دهنده مخابراتی ناچار است باورود به خط تلفن درحال اشغال, مشترک را از منظور خود مطلع وآگاه نماید
بنابراین استفاده کنندگان از تلفنهای ثابت باید این اطمینان را داشته باشند که درشرایط عادی امکان شنود مکالمات تلفنی آنان وجود نــــــداردوهـــرگونه شنود درشرکتهای مخابراطی منوط به دستور رسمی وکتبی مقام ومرجع معتبر قضائی وموافقت مقام حقوقی ومسئول مخابراتی وتحت تشریفات خاص ومبتنی برتنظیم صورتجلسات باذکر جزئیات امرواقدامات امکان پذیر است وشرکتهای مخابراتی به الحاظ حقوقی وامانت داری وآینده نگری به سهولت تن به چنین اعمالی رانمی دهند .
ازنظر قضائی نیز نباید قراموش نمود که هیچ مرجع قضائی نیز به سهولت وبدون دلیل واهمیت خاص دستور شنود وضبط مکالمات تلفنی کسی را صادرنمیکنند واصولا دستگاه قضائی خود دراین امر حساس بوده وازاین طریق اقدام به کشف دلایل ومستندات درجرائم نمینمایند
واصولا درتاریخ قضائی سابقه ای یافت نمیشود که یک مرجع قضائی دستور شنود تلفن مشترکی را بدون رعایت تشریفات قانونی صادرنموده باشد واصولا دستور ورود به اماکن خصوصی دردستگیری افراد ویاکشف دلایل وآثارجرم سهل تراز صدوردستورقضائی شنود مکالمات تلفنی است که به لحاظ مبحث قضائی ووحقوقی ازحیطه بررسی وهدف این مقاله خارج است .
علیرغم حصول اطمینان ازایمنی محض شبکه های تلفنی ثابت (Landed Lines) هنوز خطـرات اساسی درنشت مکالمات وارتباطات موجود , وبقول معروف > کماکان دیوار موش دارد < .
منبع: www.bisim.org


تاریخ : یکشنبه 91/2/3 | 11:23 صبح | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

 

سیم کارت از تکنلوژی پیچیده ای استفاده نمیکند !
سیم کارت از تکنلوژی پیچیده ای استفاده نمیکند !

 

با این تکنولوژی بس ساده آشنا می شویم و با طرز کار آن نیز آشنا می شویم !

سیم کارت چیست؟

سیم کارت چیست یا تا به حال به این مساله فکر کرده اید که چرا برای استفاده از شبکه موبایل حتما باید از قطعه ای به نامSIM Card استفاده کرد؟ و اساسا این قطعه کوچک چیست و چه قابلیتهایی دارد؟ یا این سوال که مگر در سیم کارت چه اطلاعاتی وجود دارد که می توان از آنها کپی برداری کرد؟
سیم کارت یا واحد شناسایی مشترک (Subscriber Identity Module) یک تراشه حافظه قابل حمل است که در گوشیهای تلفن همراه و به منظور استفاده از سرویسهای شبکه مخابرات سیار استفاده میشود.
این واحد حافظه همزمان با دیجیتال شدن شبکه های مخابرات سیار و ظهور نسل دوم این شبکهها یعنی GSM در سال 1990 ارائه شد. در واقع سیم کارت یک هارد دیسک بسیار کوچک است که به صورت اتوماتیک با قرار گرفتن در هر گوشی موبایل فعال شده و اطلاعات مختلفی از جمله شماره تلفن، اطلاعات شبکهای مشترک، دفترچه تلفن، پیام های کوتاه و . . . . را در خود ذخیره می کند. به بیان دیگر سیم کارت نقش یک گذرنامه را بازی میکند که با ارائه آن میتوان از سرویس شبکه سیار کشورهای مختلف برای برقراری ارتباط استفاده کرد.
سیم کارت Sim Cart - Subscriber Identity Module چیست؟
تعریف اول از سیم کارت : سیم کارت Sim Cart - Subscriber Identity Module تراشه ای الکترونیکی است با حافظه دائمی اندک که از طرف مخابرات به مشترک ارائه می شود.مخابرات از طریق سیم کارت مشترک را شناسایی و امکان برقراری تماس را بوجود می اورد وهمچنین خدمات نیز ارائه می نماید. هرسیم کارت دارای یک شماره 11 رقمی می باشد که مخابرات امکان برقراری تماس و شناسایی کاربر را از طریق این شماره انجام می دهد.
ماجول شناسایی مشترک (Subscriber Identity Module – SIM)
تعریف دوم از سیم کارت : ماجول شناسایی مشترک (Subscriber Identity Module – SIM) یک کارت هوشمند قابل جابجا کردن برای تلفنهای موبایل میباشد. سیم کارتها بطور ایمنی کلید مشترک خدمات را که برای شناسایی یک تلفن موبایل استفاده میشود، ذخیره می نمایند. سیم کارتها به کاربران اجازه میدهند که بسادگی با جابجا کردن سیم کارت از یک تلفن موبایل و وارد کردن آن در درون یک تلفن موبایل دیگر تلفنها را تغییر دهند. در دنیای GSM استفاده از سیم کارتها اجباری است. مشابه سیم کارت در شبکه UMTS، یا سیستم جهانی ارتباطات راه دور موبایل (Universal Mobile Telecommunication System)، کارت مدار مجتمع شده جهانی (Universal Integrated Circuit Card – UICC) نامیده میشود، در جائیکه در تلفنهای متداول CDMA، (Removable User Identity Module – RUIM) نامیده میشوند.
سیم کارت یا ماجول شناسایی مشترک (Subscriber Identity Module – SIM)
تعریف سوم از سیم کارت : یک سیم کارت یا ماجول شناسایی مشترک (Subscriber Identity Module – SIM) یک تراشهء حافظهء قابل حمل میباشد که در برخی مدلهای تلفنهای موبایل (سلولی) استفاده میشود.سیم کارت باعث میشود که سوئیچ کردن به یک تلفن جدید به سادگی سیم کارت را از تلفن قدیمی در آوردن و در داخل تلفن جدید جای دادن، راحت و آسان باشد.

اطلاعات سیم کارتهای تلفن همراه

سیم کارت، اطلاعات شناسایی شخصی، شماره تلفن موبایل، دفترچه تلفن، پیامهای متنی و دیگر دیتا را نگه میدارد. به سیم کارت میتوان بعنوان یک دیسک سخت یا هارد دیسک مینی فکر کرد که بطور خودکار تلفنی را که به آن وارد شده، فعال میکند.یک سیم کارت میتواند بسیار سهل الااستفاده باشد. برای مثال اجازه دهید بگوییم که شارژ باتری تلفن شما در خانه دوستتان تمام میشود. با در نظرگرفتن این مسئله که هر دوی شما دارای تلفنهای بر پایهء سیم کارت میباشید، قادر خواهید بود که سیم کارت را به درون تلفن موبایل دوستتان وارد نموده و تماس تلفنی تان را برقرار سازید. کریر یا اپراتور شما این تماس را درست مثل اینکه از تلفن خودتان انجام میگیرد پروسس مینماید، از اینرو این مکالمه به حساب دوستتان محاسبه نخواهد شد.

ظرفیت سیم کارت تلفن همراه

سیم کارتها در انواع مختلف و با ظرفیتهای حافظهای متنوع در بازار موجود میباشند:
سیم کارتهای 16، 32، 64 و 512 کیلو بایتی که موارد توزیع و استفاده آنها بستگی به گستردگی شبکه موبایل آن منطقه دارد. البته در حال حاضر سیم کارتهایی با حافظههای 128 و 512 مگا بایتی نیز به بازار ارائه شدهاند.

سیستم عامل سیم کارت تلفن همراه

سیستم عامل سیم کارت در دو نوع جاوا و سیستم عاملهای محلی موجود است که نوع محلی، اختصاصی بوده و مبتنی بر نرم افزارهای مخصوص فروشندگان آن میباشد در حالی که سیم کارتهای جاوا، مبتنی بر زبان برنامه نویسی جاوا هستند و مهمترین ویژگی آنها عدم وابستگی به سخت افزار است.

اطلاعات ذخیره شده در سیم کارت موبایل

امکانات هرسیم کارت

هر سیم کارت امکاناتی از قبیل حافظه دفترچه تلفن ؛ ذخیره Sms پیام کوتاه، کد Pin 1 ؛ puk 1، pin2، puk 2 ، کد Imsi می شود :

حافظه دفترچه تلفن:

توسط این قابلیت می توان در سیم کارتهای جدید حداکثر250حافظه دفترچه تلفن اضافه کرد(سیم کارتهای قدیم حدود 100 حافظه)

ذخیره Sms پیام کوتاه:

با کمک این قابلیت می توان 20 پیغام نوشتاری در داخل سیم کارت ذخیره کرد.

کد Pin 1 :

در تمام سیم کارتها قابلیتی از بعد امنیتی لحاظ شده که می توان با تنظیمات داخل منو این گزینه را فعال کرد که در نتیجه پس از هر بار روشن کردن گوشی ، وارد کردن کد امنیتی به نام Pinضروری می باشد و چنانچه سه مرتبه این کد را اشتباه وارد کنیم دستگاه از ما کد بالاتر به نام Puk 1 را درخواست می کند(حتی اگر سیم کارت را در داخل گوشی دیگری بگذاریم)

puk 1:

این کد فقط بر روی سند موبایل و همچنین سیستم های کامپیوتری مخابرات قرار دارد و به هیچ عنوان نیز قابل تغییر نمی باشد و هر سیم کارت Puk مربوط به خود را دارد وجهت باز کردن قفل سیم کارت چنانچه Pin را سه مرتبه اشتباه وارد کنیم استفاده می شود و اگر ده مرتبه Puk را نیز اشتباه وارد کنیم سیم کارت کاملا از کار می افتد و منو نیز اجرا نمی شود ، اطلاعات سیم کارت از بین می رود که اصطلاحا به این حالت سوختن سیم کارت می گویند. و باید آنرا تعویض کرد.

pin2

قابلیت هایی در سیم کارت وجود دارد که جهت فعال یا غیر فعال کردن آنها نیاز به Pin2 میباشد که مهمترین قابلیت آن در ایران قفل کردن سیم کارت جهت تماسهای خروجی می باشد چنانچه Pin2 را سه مرتبه اشتباه وارد کنیم دقیقا مانند Pin1 عمل می کنیم.

puk 2

جهت باز کردن Pin2 استفاده می شود و اگر ده مرتبه اشتباه وارد شود سیم کارت بالا می آید ولی قابلیتهایی که با Pin2 کنترل می گردد دیگر قابل کنترل و تغییر نمی باشد.

کد Imsi

این کد،سریال سیم کارت جهت شناسایی برای شبکه می باشد وهمچنین غیر قابل دیدن و تغییر می باشد هرسیم کارت کد Imsi مخصوص به خود را دارد و هر بار که گوشی را روشن می کنیم و همچنین هنگام در خواست تماس،دریافت تماس و Sms این کد جهت ثبت استعلام برای شبکه ارسال می گردد.

پایه های سیم کارت:

1-clk

جهت تامین اسیلاتور سیم کارت به کار می رود و در واقع داخل گوشی فرکانس مورد نیاز سیم کارت تولید می شود و از این پایه به سیم کارت ارائه می گردد.

2-rst

به هنگام روشن شدن گوشی و همچنین ذخیره کردن و خواندن اطلاعات بر روی سیم کارت یک پالس مربعی وارد این پایه می شود و سیم کارت را جهت اجرای مجدد Reset می کند.

اندازه استاندارد سیم کارت تلفن همراه

سیم کارتها در 2 اندازه استاندارد موجودند. اولی به اندازه یک کارت اعتباری (76/0 * 98/53 * 60/85) میلی متر و جدیدتر آن، نسخهء مینیاتوری متداول میباشد که دارای 25 میلی متر پهنا و 15 میلی متر ارتفاع و یک ضخامت76/0 میلی متر است.

سیم کارت W-SIM

یک سیم کارتی میباشد که فن آوری سلولی هسته را در درون خود کارت مجتمع میسازد.

GSM11.11

خصوصیات ماجول شناسایی مشترک (SIM) – رابط تجهیزات سیم کارت موبایل (SIM-ME) میباشد.

GSM11.14

خصوصیات کیت ابزار استفاده SIM برای ماجول شناسایی مشترک (SIM) – رابط تجهیزات سیم کارت موبایل (SIM-ME) میباشد.

اندازه مخزن حافظه

سیم کارت نمونه با هزینه پایین (فقط GSM11.11) دارای حافظه کمی میباشد، 2 تا 3 کیلو بایت (حاوی فهرست راهنمای تلفن و غیره). چنین مخزن دیتایی مستقیما” توسط تلفن استفاده میشود. بازار سیم کارت با هزینه پایین بطور ثابتی در حال کوچکتر شدن است.
سیم کارتهای با کاربردهای بیشتر (GSM11.14) با چندین اندازه مخزن آماده و قابل دسترسند، بزرگترین آنها سیم کارت با یک گیگابایت میباشد. اندازه های کوچکتر سیم کارتها نظیر 32 کیلو بایتی و 16 کیلوبایتی مرسوم ترین آنها در زمینه هایی که شبکه های GSM کمتر توسعه یافته، میباشند. سیم کارتهای با حافظهء بالا، به ترتیب 128 تا 1024 مگابایت نیز وجود دارند.
حافظهء سیم کارتها در میان کریرها یا اپراتورهای موبایل متفاوت خواهند بود.
در پایان سال 2006 متداولترین سیم کارت GSM در ایالات متحده 64 کیلو بایتی بود – این از نوامبر سال 2004 زمانی که اپراتورهای سینگولار (Cingular) و AT & T با یکدیگر ادغام شدند، و عرضهء سیم کارتهای 64 کیلوبایتی را نسبت به 32 کیلویایتی که بهتر هر دو شبکه را پشتیبانی مینمود (و کاری کرد که هر دو بنظر یکی بیایند)، پیشرفت نمود

تعریف تخصصی :

یک سیم کارت اپراتور Cingularیک سیم کارت (ماژول معرفی‌کننده مشترک) یک کارت هوشمند برای تلفن های همراه است. سیم کارت به طور امن کلیدهای مشترک-سرویس دهنده را برای شناساندن یک تلفن همراه در خود نگه میدارد. یک سیم کارت به کاربران اجازه می دهد که گوشی تلفن خود را به آسانی فقط با خارج کردن سیم کارت و قراردادن آن در گوشی دیگر تغییر دهند.
استفاده‌ی سیم کارت در شبکه های GSM است. معادل سیم کارت در شبکه های UMTS به نام USIM یا Universal Sim است، در حالیکه ماژول خارج شونده‌ی معرفی کننده کاربر (RUIM) در تلفن های CDMA بیشتر کاربرد دارد.
سیم کارت در دو اندازه استاندارد موجود است. اولی اندازه یک کارت اعتباری (85.60م.م × 53.98 م.م × 0.76م.م) است. جدیدتر که خیلی محبوب تر هم است، اندازه مینیاتوری با 25 م.م در طول، 15 م.م ارتفاع و نازکی به اندازه 0.76 م.م دارد.
W-SIM سیم کارتی هست که هسته فناوری سلولی را با کارتی درون خودش کامل می‌کند.
GSM 11.11 معرفی کننده مشخصات سیم کارت است. GSM 11.14 معرفی کننده مشخصات برنامه های ابزاری SIM برای سیم کارت است.

اندازه ذخیره‌سازی حافظه

نوعی ارزان قیمت سیم کارت (فقط GSM 11.11) حافظه کمی دارد، چیزی در حدود 2-3 کیلوبایت که در GSM 11.11 تعریف شده است (برای دفترچه تلفن و شبیه آن). همان نوع حافظه داده مستقیما توسط گوشی مهیا می‌شود. بخش بازاری سیم کارت های ارزان قیمت، پایداری آن ها است.
سیم کارتهایی با کاربردهای اضافی (GSM 11.14) در اندازه‌ی حافظه های زیادی موجود است، بیشترین آن های یک گیگابایت است. کوچک‌ترین آن ها از همان نوع 32 کیلوبایت و 16 کیلوبایت است که در جاهایی که شبکه های GSM کمتر گسترش یافته استفاده می شوند. اندازه های بزرگ‌تری برای حافظه سیم کارت هم وجود دارد که بین 128 تا 1024 مگابایت است.
حافظه سیم کارت بیشتر به ارائه دهنده خدمات مربوط می شود.
در پایان 2006 بیشترین نوع سیم کارت GSM ای که در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت از نوع 64 کیلوبایتی بود.

سیستم عامل ها

سیستم عامل های سیم کارت به طور معمول بر دو نوع هستند : سیستم عامل های محلی و کارت های جاوا. سیم کارت های محلی نرم افزارهای اختصاصی ارائه دهنده سرویس را در خود دارند همانطور که کارت های جاوا بر پایه استانداردهایی هستند، کارت های جاوا نوع خاصی از زیر مجموعه‌ی زبان برنامه نویسی جاوا هستند که برای اجرا برروی دستگاه های کوچک هدف گذاری شده اند.

داده

سیم کارت ها اطلاعات مشخص شده توسط شبکه را برای تصدیق هویت و معرفی مشترک به شبکه را در خود دارند، مهم‌ترین این اطلاعات عبارت اند ICCID و IMSI و Ki و LAI. یک سیم کارت همچنین اطلاعات دیگری نظیر شماره SMSC (مرکز سرویس پیغام کوتاه)، نام ارائه دهنده خدمات (SPN)، شماره های تماس خدمات (SDN) و برنامه های سرویس ارزش افزوده (VAS). (رجوع کنید به GSM 11.11)

ICCID

هر سیم کارت به طور بین المللی با ICC-ID (شماره کارت مداری بین المللی) شناخته می شود. ICCID در درون سیم کارت ذخیره می‌شود و همچنین برروی بدنه سیم کارت در طی فرایندی به نام شخصی سازی چاپ یا حک می شوند.

IMSI

هر سیم کارت برروی شبکه خودش توسط نگه داری یکتایی مشخص کننده بین المللی تلفن مشترک شناسایی می شود. اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از IMSI تماس های تلفن همراه مشترک و ارتباط آن را با دیگر سیم کارت ها برقرار می‌کنند .

کلید تصدیق هویت (Ki)

Ki یک مقدار 16 بایتی است که برای تصدیق هویت سیم کارت برروی شبکه تلفن همراه استفاده می شود. هر سیم کارت یک Ki به صورت یکتا دارند که توسط اپراتور تلفن همراه طی فرایند شخصی سازی به آن نسبت داده می شود. همچنین Ki در پایگاه داده شبکه (شناخته شده به عنوان HLR) ثبت می‌شود.

پروسه تصدیق هویت

در هنگام راه اندازی تلفن همراه، سیم کارت، IMSI خود را به اپراتور تلفن همراه با درخواست دسترسی و تصدیق هویت می فرستد.
اپراتور تلفن همراه در پایگاه داده خود به دنبال IMSI درخواست شده با Ki مشخص شده می گردد.
سپس اپراتور تلفن همراه یک عدد تصادفی ایجاد می‌کند و آن را با تلفیق در Ki یک شماره به نام درخواست واردشده (SRES_1) ایجاد می‌کند.
سپس اپراتور شبکه عدد تصادفی را به سیم کارت می فرستد و سیم کارت هم آن عدد تصادفی را Ki در خودش تلفیق می‌کند و SRES_2 را ایجاد می‌کند و آن را به اپراتور می فرستد.
سپس اپراتور شبکه SRES_1 محاسبه شده خودش را با SRES_2 محاسبه شده توسط سیم کارت مقایسه می کند. اگر دو شماره با هم یکی شدند سیم کارت تصدیق شده و اجازه دسترسی به شبکه را پیدا می‌کند.

معرفی‌کننده موقعیت محلی

سیم کارت وضعیت اطلاعات شبکه که از طرف شبکه به آن پخش می‌شود را دخیره می‌کند، مانند معرفی کننده موقعیت محلی (LAI). اپراتورها به محدوده های مختلفی تقسیم شده اند، که هرکدام یک شماره LAI منحصر به فرد دارد. هنگامی که تلفن همراه موقعیت خود را از یک محدوده به محدوده دیگری تغییر می‌دهد، آن اطلاعات جدید LAI را در سیم کارت ذخیره کرده و به اپراتور شبکه می فرستد تا موقعیت جدید خود را مشخص کند.

منبع: اطلاعات شخصی ،
کاتالوگ gsm
، کتاب جیبی سیم کارت


تاریخ : یکشنبه 91/2/3 | 9:31 صبح | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
باید قبل از اینکه فکر مردن به سرت بزند، فکری هم به حال خانه آن دنیایت بکنی! برای همین علاوه بر اینکه باید در این دنیا برای سقف بالای سر به فکر باشی، نباید خانه عاقبت را هم از قلم بیاندازی.

 برترین ها به نقل از مجله یکشنبه : زمان های بسیار دور وقتی کسی به دیار باقی می شتافت، خانواده اش دغدغه خرید قبر و هزینه آن را نداشتند و جنازه را به قبرستانی برای دفن می سپردند.

آن وقت ها خانه آخرت معمولا بدون هزینه یا با هزینه اندکی فراهم می شد. حالا اما وضع عوض شده و باید قبل از اینکه فکر مردن به سرت بزند، فکری هم به حال خانه آن دنیایت بکنی! برای همین علاوه بر اینکه باید در این دنیا برای سقف بالای سر به فکر باشی، نباید خانه عاقبت را هم از قلم بیاندازی.

مخصوصا که هر روز قیمت قبرها در حال گران شدن است و خرج کفن و دفن بدجوری به تورم افتاده. حالا دیگر مهم نیست که قرار است کدام طبقه خاک شوید و همسایه شما چه کسی است و خاکش چقدر مرغوب است.

با دیدن قیمت قبر، سنگ قبر، مراسم عزا، شب سه، هفت و چهل؛ ترجیح می دهید تا ابد زنده بمانید و با همین گرانی و سختی زندگی بسازید. واقعیت این است که این روزها، گورستان ها هزینه های مضاعفی به زندگی روزمره مردم افزوده اند که در بعضی از شهرها به هزار و یک دلیل، تبدیل به مشکلی اجتماعی شده.
ارسال پیامکی با عنوان «مزایده یک قبر در مشهد مقدس» آن هم به قیمت حدود نیم میلیارد تومان، هرکسی را به فکر وادار می کند که واقعا آیا  خانه آخرت این قدر می ارزد؟ در پیامک، 10 خط تلفن برای متقاضیان این قطعه قبر در نظر گرفته شده بود.

اپراتور این خط در خصوص علت این مزایده می گوید: «این قبر توسط آستان قدس رضوی به خانم دکتری هدیه شده که اکنون او قصد دارد جهت کار در امور خیریه این قبر را به مزایده بگذارد. قیمت اولیه برای فروش این قطعه 480 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.»

گویا این قبر برخلاف اکثر قبرهای حرم مطهر که سه طبقه هستند. تنها یک طبقه است و این یعنی ویژگی. نزدیک بودن به آستان معصومان برای همه ما یک امتیاز ویژه است اما سوال اینجاست که مگر دیگر قبرهای محوطه در اختیار آستان قدس چقدر می ارزند که این فضای چندمتری با چنین قیمتی به مزایده گذاشته شده. با این همه این ارقام فقط مربوط به مشهد نیست، تهران، قم، اصفهان و شیراز هم گورهای بسیار گرانی دارند.

قبر در بهشت زهرا تا 45 میلیون تومان!

البته گران بودن قیمت قبر تنها به مشهد خلاصه نمی شود، بلکه بهشت زهرای تهران در این خصوص ید طولایی دارد. آنقدر طولانی که دیگر برای مرده های تازه جایی ندارد. برای همین هم روز به روز به قیمت و طبقه های قبرها اضافه می شود.

به گزارش برترین ها حسین کلخورانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرده که حداقل قیمت خرید قبر 35 هزار تومان و حداکثر 15 میلیون تومان (برای هر طبقه) است. با این حساب، یک قبر سه طبقه در بالاترین حد، 45 میلیون تومان قیمت دارد.

البته شهرداری تهران به این قیمت ها بسنده نکرده و با ارسال لایحه ای به شورای شهر تهران درخواست افزایش قیمت ها را داده. اگرچه که شورا با این موضوع موافق نیست. اما بعید نیست که به زودی این اتفاق در بهشت زهرای تهران بیافتد.
امامزاده های تهران هم وضع بهتری ندارند

البته قیمت قبر تنها در گورستان های بزرگ شهر تهران گران نیست، بلکه این تورم در امامزاده ها هم هست. هرچند امامزاده های تهران نرخ مصوبی برای فروش قبر ندارند ولی مسئولان اوقاف می گویند نرخ قبر در این مکان ها، 100 تا 300 هزار تومان است.

اما متولیان امامزاده ها میگویند بستگی به توان بازماندگان میت قیمت ها متنوع است: «پولدار باشند تا 100 حتی 200 میلیون می فروشیم و اگر هم توان مالی نداشته باشند، ممکن است قبر را رایگان در اختیار قرار دهیم.» به عنوان نمونه قیمت قبر در امامزاده ابراهیم در منطقه صالح آباد (جنوب تهران) که بسیار دور افتاده است تا یک میلیون تومان هم رسیده!

جای دلالان اینجاست؟

اگرچه قیمت قبر در بسیاری از شهرستان ها و کلانشهرهای کشور گران است. اما اصلی ترین مشکل در این میان، موضوع کلاهبرداری و واسطه بازی است. درآمد کلان کلاهبرداران و دلالان و واسطه های گورستان های کشور به قدری است که این شغل هم کم کم دارد به فهرست مشاغل پردرآمد کشور اضافه می شود.

مشهد

قیمت قبر در حرم مطهر امام رضا (ع) از 25 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان است. البته این قبور قابل پیش خرید نیستند.

قم

دومین مکان گران برای دفن اموات، حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) در قم است که قیمت یک قبر در آن، از 100 تا 150 میلیون تومان متغیر است. این قبور نیز به روز فروخته می شود، قیمت حداکثر مربوط به قبور داخل حرم و قیمت حداقل مربوط به قبور بیرون حرم است.

البته در گورستان های این شهر هم قبرها از 5 تا 40 میلیون تومان معامله می شوند. شاید در قم کمتر خانه ای پیدا شود که به اندازه یک قبر 150 میلیون تومانی قیمت داشته باشد. اما برای اینکه بتوانند در کنار مزار حضرت معصومه دفن شوند حاضرند بیشتر از این مبلغ بیشتر پرداخت کنند.

شهرری

دفن اموات در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از 25 میلیون تا 70 میلیون تومان هزینه دارد. قبور این مکان نیز به روز فروخته می شود اما قیمت قبور در باغ توتی حدود 50 میلیون تومان است. در آستان ابن بابویه (شهرری) قیمت ها از 20 میلیون شروع می شود.
سمنان

قیمت قبر در امامزاده های سمنان افزایش یافته. به گفته سمنانی ها در بالای گورستان ها و زیر درخت و جای خنک باید بیش از 10 میلیون تومان پول قبر داد.

قزوین

براساس مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین قیمت قبر در آرامستان بهشت فاطمه (س) هر طبقه بین قیمت 345 هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان است. این درحالی است که پیش فروش قبور قدیمی داخل شهر 3 میلیون تومان است و همین طور پیش فروش قبور جدیدالاحداث فاز 2 بهشت حسینی با قیمت های 3، 4 و 4 میلیون و پانصد هزار تومان به فروش می رود که چیزی در حدود 2 برابر یا بیشتر از قبور خارج از شهر است!

اراک

بازهم خدا را شکر هنوز در ایران بعضی شهرها پیدا می شوند که قیمت قبرهایشان کمی منطقی باشد. مثلا قیمت قبر 2 طبقه در شهر اراک از 700 هزار تومان به بالا است ولی قیمت قبر بالای یک میلیون تومان نیست.

کرمان

قیمت قبر اساس مصوبه شورای شهر کرمان حداقل 100 هزار تومان برای آرامستان های جدید تصویب شده است.

تبریز

قیمت قبر در تبریز بالارفته، طبقات تحتانی 200 هزار تومان و درصورت پیش خرید 420 هزار تومان، طبقات فوقانی 400 هزار تومان و پیش فروش آن با قیمت 450 هزار تومان ارائه می شود. مقبره ها با گنجایش 14 قبر به مبلغ 18 میلیون تومان فروخته می شوند.

البته عده ای می گویند قیمت قبرهای قطعه «ولیعصر» واحد رحمت توافقی است و گاهی به پنج میلیون تومان هم فروخته می شود. با این حال فرخ جلالی، رئیس گورستان های تبریز می گوید: «بالاترین قیمت قبر در وادی رحمت یک میلیون و 400 هزار تومان است که اگر این قبور پیش فروش شوند تنها 100 هزار تومان به این مبلغ  اضافه می شود اما در محله های جدید، قیمت قبر تنها 100 تا 160 هزار تومان است.»

شیراز

در حرم حضرت شاهچراغ (ع) شیراز حداقل قیمت قبر 40 میلیون و حداکثر 150 میلیون تومان است. 5 درصد تخفیف برای قبور 40 میلیونی و 10 درصد تخفیف برای قبور 150 میلیونی، قیمت حداکثر مربوط به قبور حرم سید میرمحمد و قیمت حداقل مربوط به قبور جلوی حجره ها است.

اهواز

در آرامستان کنونی اهواز که بهشت آباد نام دارد. قیمت قبر مانند قیمت زمین و خانه در مدل های گوناگون نوسان پیدا کرده. قبرهای واقع در قطعه های نزدیک به در ورودی گاهی بین 12 تا 15 میلیون تومان هم خرید و فروش می شوند. قطعه های یک، 2 و قطعه های مسقف که سرسبزند نیز قیمت شان یک میلیون و 200 تا 2 میلیون و 700 هزار تومان است.

تاریخ : دوشنبه 91/1/21 | 7:7 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه علاوه بر افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 91، افزایش سایر سطوح مزدی را 7 درصد به‌علاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین کرد.
 مهر: عضو شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.

سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.

وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.

عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدید‌ترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 26. 5 درصد اعلام کرده بود.

پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در ‌‌نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد.

در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.

نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزد‌ها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.

نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه‌های کارفرمایان تنها 8 درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است


تاریخ : جمعه 91/1/4 | 9:35 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

سلام به تمام دوست داران فوتبال ایران ، همونطور که خبر دار شدید افتخار بزرگی در فوتبال ایران رقم خورد و تیم پرسپولیس ایران توانست با 6 گل تیم الشباب امارات را در هم بکوبد و عیدی بزرگی را به هموطنان کشورمون تقدیم کردند ، لازم به ذکر است که داور مسبقه جناب ماساکی توما (ژاپن)  بودند  و انشالله نماینده ی دیگر ایران امشب در مقابل تیم عربستانی با پیروزی در مقابل نماینده ی عربستان این پیروزی را کامل کرده و عیدی بزرگی به دوست داران فوتبال کشور همیشه پایدارمون هدیه کنند.

 

پرسپولیس در مقابل الشباب

 

نتیجه ی بازی 6بر 1 به سود پرسپولیس رقم خورد البته پرسپولیس می توانست تعداد گل های خود را دو رقمی کنند که با دقت کمی که مهاجمان داشتند موقعیت ها یکی پس از دیگری هدر می رفت تشکر ویژه هم می کنم از تمام طرفداران باغیرت پرسپولیس ایران که امروز تمام فوتبال دوستان را رو سفید کردند  و رنگ قرمز را در ورزشگاه آزادی نمایان دیده ها کردند که حدود 70 هزار تماشاگر در یک روز تعطیل در هوایی بهاری به بازی جذابیت دلنشینی بخشید و درآخر این پیروزی بزرگ را به تمام هواداران پرسپولیس تبریک عرض می کنم.

 


تاریخ : چهارشنبه 91/1/2 | 8:23 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()


به گزارش خبرآنلاین، علی صدیقی خواننده و یکی از اعضای گروه «ذوالفنون» با اعلام این خبر، به خبر آنلاین گفت که دلیل درگذشت این چهره موسیقی ایران آمبولی ریه و سکته قلبی بوده است.
جلال ذوالفنون سال 1316 در شهر آباده استان فارس به دنیا آمد. خانواده‌ او اهل اهل موسیقی بودند، ذوالفنون از 10 سالگی نواختن سه تار را آغاز کرد و پس از مهاجرت به تهران برای ادامه تحصیل درعرصه موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت.
او همکاری متعددی با بزرگان موسیقی ایران داشت و شاگردان بسیاری را نیز پرورش داد. آثار او در دهه 60 شمسی نقش بسزایی در اقبال مردم به ساز سه تار داشت.

به گفته صدیقی، «ذوالفنون 10 روز پیش به دلیل عمل قلب باز در بیمارستان ایرانمهر بستری شد و هفته گذشته پس از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص و به خانه منتقل شد. اما روز گذشته خانواده او متوجه شدند که ریه او آب آورده و او را به بیمارستان ایرانمهر منتقل کردند.»
او افزود: «پس از مدوای روز یکشنبه او را از بیمارستان مرخص کردند که در مسیر بازگشت از تهران به کرج استاد ذوالفنون سکته کرد و پس از انتقال به بیمارستان البرز درگذشت.»
هنوز زمان و مکان خاکسپاری او مشخص نشده است.

تاریخ : دوشنبه 90/12/29 | 10:37 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

عصر تکنولوژی اطلاعات و جهانی شدن ، مادی و مصرف است. مردم در تلاش برای ایجاد میلیون ها دلار هستند که بتوانند لوکس زندگی کنند. داشتن محصولاتی که توسط برندهای لوکس زیر تولید شده نمادی از طبقه بالا و وضعیت در چنین جامعه ای نظر گرفته شده است ، از آنجایی که قیمت محصولات این 

برندها در کاتالوگ هایشان فوق العاده گران است کسیکه یکی از لوازمش از چنین برند هایی باشد ثروتمند محسوب میشود.
?گوچی Gucci
این نام تجاری در سال 1921 توسط Guccio گوچی در ایتالیا تاسیس شد. این برند در سراسر جهان برای کالاهای چرمی با کیفیت عالی و سبک مد ایتالیایی مشهور است. 
گوچی به عنوان بهترین نام تجاری ایتالیایی درنظر گرفته شده است است و در نمودار ایجاد شده توسط Interbrand که 100تا ازبهترین مارک های سراسر جهان را لیست کرده 
است، برگزیده میباشد. این امر در مورد تولید 2200000000 دلار را به طور سالانه تعمیم داده شده است.
? لوییس ویتون Louis Vuitton
این سبک مد فرانسوی مورد علاقه کسانی ست که معنای سبک و خود نمایی را میدانند. این برند مختص عینک آفتابی ، کالاهای چرمی ، ساعت ، کفش میباشد.ایران ناز، ال وی مونو که برای خود نشانی است و این برند را به نماد مجسمه تبدیل ساخته است. میگویند این شرکت محصولات خود را به بالاترین قیمت در این صنعت به فروش میرساند که موید این حقیقت است که درآمد سالانه آن حدود 2?7 میلیارد دلارمیباشد.
?شانل Chanel
Chanel برند مد معروف با آیکون کوکو Chanel است و بعنوان ظریف ترین و شیک ترین برند در مد لباس زنانه در نظر گرفته می شود. Chanel تولید بالایی در کالاهای لوکس ، عطر ، لباس و لوازم آرایشی و خیلی چیزهای دیگر دارد. اغراق نیست اگر بگویم که برندChanel یکی از برند های شناخته شده در سراسر جهان است.
? باربری Burberry
باربری یک نام برند لوکس بریتانیایی است که همه چیز از عطر و لباس تا زیورآلات را تولید میکند. محصولات این برند دارای الگوی بسیار مشخصی است که توسط خانه مد در همه جا کپی شده است. درآمد شرکت یک میلیارد دلار در سال است.
Fendifendi
Fendi یک برند ایتالیایی است که بخاطر کیف های دستی خود بسیار شناخته شده است. فعالیت خود را از سال 1925 به صورت مختصر آغازکرد اما از زمانی که LVMH مالکیت 
آن را گرفت در سراسر جهان به رسمیت شناخته شد. تولید Fendi حدود 338،500،000 دلار در سال است.
? Christian DiorChristian Dior
کریستین دیور در LVMH سهام دارد و دفتر مرکزی آن در پاریس است. این برند در سال 1946 تاسیس شد و بهترین ارایه همزمان مد و همچنین لوازم جانبی و کالاهای چرمی است. با بیش از 160 فروشگاه خرده فروشی در سراسر جهان ، تعجب آور نیست که درآمد آن حدود 18 میلیارد دلار در سال است.
? پرادا Prada Prada
پرادا یکی از برند های پرطرفدار در جهان نظر گرفته شده است است و بدون شک یک مارک شناخته شده است. این برندتوسط یکی از آیکون های مد به نام ماریو پرادا تاسیس شد و سال هاست که لوازم جانبی چرم ، کلاه و کفش تولید میکند. پرادا 1700000000 دلار را به طور سالانه درامد دارد.
christion Louboutin Prada
این طراح برای زنان کفش تولید میکند که بسیار زیبا هستند. در سال 1991 در فرانسه تاسیس شد، این کفش ها منحصر به فرد هستند زیرا کف همه آنها قرمز است. او می گوید که هدف اصلی او این است که زنان حس اعتماد به نفس داشته باشندو نیازی به گفتن نیست ، اگر او توان داشتن این کفش ا دارد، چرا نباید خود رادر راس جهان احساس کند؟
? ورساچهVersace Versace
جیانی ورساچه برندی ایتالیایی است و در سال 1978 تاسیس شد. این برند محبوبیت فوری خود را پس از آن که اولین بوتیک افتتاح شد به دست اورد و امروز ، آن را در میان بهترین و گران ترین برندها در جهان است. این شرکت هر چیزی که فکر ش را کنید تولید میکند کفش ، لباس تا عطر
? هرمسHermes Hermes
هرمس یک برند فرانسوی است که برای تولید خیره کننده ترین کیف ها و روسری شناخته شده است. عطر آنها آسمانی و چرم آن نرم تر از پوست میباشد. لوگوی آن در نوع خود متمایز است را در خود دارد و شرکت در حدود 2 میلیارد دلار در سال درامد دارد.

تاریخ : پنج شنبه 90/11/20 | 8:32 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

این مسئله در مراسمات ازدواج نیز به خوبی خود را نشان می دهد و در آن برخی خانواده ها فرصت خوبی بدست می آورند تا قدرت و بالندگی مادی خود را با غرور به رخ دیگران بکشند و پز بدهند آنها بجای اینکه به موضوع و هدف و شناخت طرف مقابل بپردازند که ارتباط مستقیمی با آینده فرزندشان دارد به فامیل و آنچه آنها در مراسمات خود انجام داده اند می اندیشند تا کاری کند که یک سرو گردن از آنها پیشی بگیرند و حواسشان اصلآ به این نکته مهم نیست که داشتن امکانات مادی و گرفتن مراسم پر زرق و برق آنچنانی هرگز نتوانسته است برای کسی خوشبختی بیآورد و شیرازه زندگی زناشویی را از گسستگی نجات دهد این قبیل کارها که ناشی از غفلت است بجای اینکه کانون خانواده را گرم و پر مهر سازد تنور اختلافات را در خانواده ها داغ می نماید و نتیجه آن از قبل مشخص است.

بنا براین در علت گرایش افراد به چشم و همچشمی باید گفت علت این رفتار و اعمالها را باید در تربیت دوران کودکی جستجو نمود زمانیکه کودک بنا به رفتار اشتباه والدین مورد توجه قرار نمی گیرد و نیاز های اساسی روحی و روانی او به ورطه فراموشی سپرده می شود وقتی که تحقیر ها و سرزنش ها دل کوچک کودک را به درد می آورد او در درون خود می شکند و احساس حقارت و خود کم بینی می کند او خود را کمتر و پایین تر از دیگران احساس کرده و به شدت اعتماد به نفس اش پایین می آید و به مرور احساس حقارت به عقده حقارت تبدیل می شود که نیرویی مخرب بوده و فرد را به انجام هر کار نامعقولی وادار می سازد بنا براین فرد برای اینکه بتواند روح خود را از این حس موذی و عذاب آور رهایی بخشیده و از مخمصه و نا بسامانی آن نجات دهد به انواع تفکرات نا سالم روی می آورد که خود نمایی و چشم و همچشمی در بزرگسالی یکی از آنها برای جلب توجه اطرافیان است.

بنابراین والدین عزیز چه بهتر است بجای توجه به زندگی دیگران که نتیجه اش حسادت و زندانی شدن روح انسان در قفس تنهایی است به نقاط ضعف درونی خود بپردازیم و سعی کنیم کمبودها یمان را بر طرف سازیم و با اصلاح رفتاری خود به آدمی موفق تبدیل شویم تا دیگران نه بخاطر ثروت و مقام بلکه بخاطر انسانیت و نوع دوستی و موفقیت هایمان  به ما احترام بگذارند والدین گرامی هرگز کودک را کور کورانه به رقابت های ناسالم تشویق نکنید زیرا نتیجه اش حسادت است بلکه می توانید از غبطه برای ایجاد تفکر سالم و در بوجود آوردن رقابتهای درست و اصولی در کودکان استفاده کنید که نتیجه اش پیشرفت های شگرف مادی و معنوی است


تاریخ : پنج شنبه 90/11/20 | 8:14 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.